Učivo - týdenní plány

Stručný přehled učiva v jednotlivých týdnech, sledujte v době nemoci.


Učivo v 39. týdnu (4.6- 8 .6.)

Český jazyk

 • shoda přísudku s podmětem - procvičování
 • stavba věty - opakování str. 91 - 92
 • řeč přímá a nepřímá str. 93 - 94

Matematika

 • práce s daty - aritmetický průměr str. 136, 137, 140
 • zlomky str. 141 - 144
 • G - Obvod a obsah čtverce, obdélníku - výpočty podle vzorců

Přírodověda

 • Opakování - louka, park, obydlí, voda ( 4. 6.)

 • Člověk a příroda (význam půdy, lesů, vodních ploch, ochrana přírody) + vycházka

Vlastivěda

 • První Habsburkové na českém trůnu a období jejich vlády

Učivo v 38. týdnu (21.5. - 25 .5.)

Český jazyk

 • podmět a přísudek uč. str. 85 - 86 (81-82)
 • shoda přísudku s podmětem - podmět rodu ženského a středního uč. str. 87 - 88 + PS

Matematika

 • Slovní úlohy uč. str. 126 - 129

 • procvičování - str- 111 - 113 - výběr cvičení
 • G - Jednoduché slovní úlohy na výpočet obsahu čtverce a obdélníku

Přírodověda

 • Ekosystém potok a řeka - rostliny a živočichové žijící v řece a u řeky
 • Opakování - louka, park, obydlí, voda

Vlastivěda

 • Husitské války

  České země po husitských válkách

Učivo v 33. týdnu (16.4. - 20 .4.)

Český jazyk

 • časování sloves v budoucím čase str. 69 - 70
 • časování sloves v čase minulém str. 71 - 73 
 • oprava čtvrtletní písemné práce

Čtení

 • Pět Ježibab - báseň str. 132 (zpaměti)
 • Harry Potter str. 133 - 135
 • Společná četba - Boříkovy nové lapálie

Matematika

 • Milión (číselná osa, zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, stovky a desítky)
 • Početní výkony s přirozenými čísly v oboru str. 108 - 109 - výběr cvičení

 • G - Rýsování libovolného rovnoběžníku. Obsah obdélníku ve čtvercové síti

Přírodověda

 • Ekosystém okolí lidských obydlí - rostliny (ovocné stromy a keře, zelenina)

Vlastivěda

 • Vznik Českého království, vláda přemyslovských králů

Učivo v 31. týdnu (3.4. - 6.4.)

Český jazyk

 • opakování a procvičování skloňování podstatných jmen
 • slovesa - tvar určitý a neurčitý, tvary jednoduché a složené uč. str. 66 - 67
 • časování sloves v přítomném čase str. 68

Čtení

 • Za časů bájných knížat str. 98, Hrad nad Vltavou str. 99
 • Společná četba - Boříkovy nové lapálie

Matematika

 • jednotky objemu, jednotky času - převody uč. str. 97 - 98
 • Milión (posloupnost přirozených čísel, zápis čísel, porovnávání čísel) str. 107 - 108
 • příprava na čtvrtletní písemnou práci (9.4.)
 • G - hodina nebude odučena (dílny)

Přírodověda

 • první hodina nebude odučena (Velikonoční pondělí)
 • Vycházka (čtvrtek odpoledne)

Vlastivěda

 • Vznik Českého království, vláda přemyslovských kníža

 • Velkomoravská říše - opakování 5. 4.

Učivo v 29. týdnu (19.3. - 23 .3.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen mužského rodu uč. str. 60 (předseda, soudce) + PS 50 - 55

Čtení

 • společná četba - Mikulášovy patálie 

Matematika

 • písemné násobení dvojciferným činitelem
 • procvičování učiva-pamětné násobení a dělení
 • G - rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník

Přírodověda

 • Ekosystém louka - živočichové na loukách (plazi, ptáci)
 • podle počasí - vycházka 

Vlastivěda

 • Naše nejstarší minulost v pověstech
 • Velkomoravská říše

Učivo v 27. týdnu (5.3. - 9 .3.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen mužského rodu uč. str. 57 - 60 + PS 50-55 (pán, hrad, muž, stroj)

Čtení

 • Člověk a čas - str. 98 - 101

Matematika

 • procvičování učiva - písemné dělení, písemné násobení
 • násobení a dělení zpaměti
 • G - rovnostranný trojúhelník

Přírodověda

 • Ekosystém pole - opakování tématu
 • Ekosystém louka - rostliny na loukách

Vlastivěda

 • Příchod Slovanů
 • Sámův kmenový svaz

Učivo v 24. týdnu (12.2. - 16. 2.)


Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen ženského rodu uč. str. 53 - 55 + PS
 • vzor píseń, kost
 • shrnutí skloňování

Čtení

 • Člověk a čas - str. 87 - 97
 • školní kolo v recitaci 15. 2. 

Matematika

 • sčítání a odčítání zpaměti (čísla větší než 10 000) uč. str. 63 - 64 + PS
 • procvičování učiva - písemné dělení, písemné násobení
 • G - Osa souměrnosti 

Přírodověda

 • Ekosystém pole - živočichové našich polí (tažní a stálí ptáci)
 • písemné opakování - rostliny našich polí (12.2.)

Vlastivěda

 • České země v pravěku

Učivo v 22. týdnu (29.1. - 2. 2.)

30. 1. projektový den - Vločkový den
2. 2. pololetní prázdniny

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen ženského rodu uč. str. 51 - 54 + PS přehled vzorů, přiřazování ke vzorům

Čtení

 • Svět her a bláznivých nápadů - str. 84 - 86
 • čtvrtek - 1. 2. třídní kolo v recitaci - výběr básní

Matematika

 • čísla větší než 10 000 (porovnávání a zaokrouhlování čísel, ...) uč. str. 58 - 61
 • procvičování učiva - písemné dělení, písemné násobení
 • G - obdélník, čtverec uč. str. 62

Přírodověda

 • Opakování tématu - vlastnosti látek (1. 2.)

 • Opakování - neživá příroda

Vlastivěda

 • Cestujeme po naší vlasti uč. str. 46 - 51

 • Závěrečné opakování učiva o ČR

Učivo v 20. týdnu (15.1. - 19. 1.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen středního rodu uč. str. 46 - 49 + PS
 • opakování po pololetní písemné práci - oprava chyb

Čtení

 • Svět her a bláznivých nápadů - str. 76 - 83
 • dozkoušení básní
 • báseň - Páni kluci str. 76

Matematika

 • opakování po pololetní písemné práci - oprava chyb
 • čísla větší než 10 000 (čtení čísel, zápis čísel, ...) uč. str. 53 - 56
 • G - Práce s kružítkem. Rýsování kružnic s daným středem (mít v pořádku kružítka) 

Přírodověda

 • Opravný test - neživá příroda - minerály (nerosty) a horniny, energetické suroviny (viz sešit)
 • Vlastnosti látek (délka, hmotnost)

Vlastivěda !!! bude ve čtvrtek a v pátek(pátek místo TV - bruslení)

 • Opakování č. 4 - Zemědělství, nerostné bohatství a průmysl ČR uč. str. 40

 • Chraňme přírodu uč. str. 44 

Učivo v 18. týdnu (3.1. - 5. 1.)

Český jazyk

 • podstatná jména - rod, číslo, pád - opakování a procvičování učiva - uč. str. 39 - 44 (výběr) + PS

Čtení

 • Leden - měsíc ledu a novoročních předsevzetí - str. 72 - 75 
 • báseň - str. 73 Měsíce, str. 74 Sněhuláci ve lhářích (výběr)

Matematika

 • písemné násobení, písemné dělení - procvičování
 • G - Pravoúhlý trojúhelník

Přírodověda

 • Neživá příroda - minerály (nerosty) a horniny, energetické suroviny

Vlastivěda

 • Půda a zemědělství v ČRUčivo v 15. týdnu (11.12. - 15. 12.)

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po Z - dokončení + PS
 • slovní druhy - uč. str. 34 - 35

Čtení

 • Vánoce , vánoce přicházejí - str. 62 - 68

Matematika

 • písemné násobení, písemné dělení - uč. str. 48 - 49
 • násobení a dělení zpaměti - uč. str. 45 - 46
 • G - rýsování rovnoběžek a kolmic - rýsování libovolných obdélníků

Přírodověda

 • Příroda v zimě

Vlastivěda

 • Počasí. Podnebí ČR

Učivo v 13. týdnu (27.11. - 1.12.)

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po S, V- uč. str. 30-31 + PS
 • opakování pádových otázek, určování pádů podst. jm.

Čtení

 • Mezi podzimem a zimou - str. 55 - 59

Matematika

 • písemné sčítání a odčítání uč. str. 41 - 42
 • opakování písemného dělení jednociferným dělitelem
 • G - rýsování rovnoběžek, různoběžek, kolmic

Přírodověda

 • ekosystém les - dokončení + vycházka (podle počasí)

Vlastivěda

 • Vodstvo ČR
 • Počasí. Podnebí ČR

Učivo v 11. týdnu (13.11. - 17.11.)

17.11. státní svátek

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po M - uč. str. 26-27 + PS

Čtení

 • Král měl tři syny str. 37-39

Matematika

 • Čísla do 10 000 - zaokrouhlování čísel, vyznačování intervalů na číselné ose patřících danému číslu, uč. str. 40
 • sč. a odč. do 10 000 zpaměti procvičování
 • G - rýsování rovnoběžek, různoběžek, kolmic 

Přírodověda

 • ekosystém les - rostliny našich lesů
 • ekosystém les - živočichové našich lesů (bezobratlí)

Vlastivěda

 • Povrch ČR, typy krajiny

Učivo v 9. týdnu  (30.10. - 3.11.)

30.10. a 31.10. Projektové dny - Den listový, Halloween

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po B - uč. str. 22 - 23 + PS

Čtení

 • O ořechovém lese str. 24 - 25
 • Jak se Huňáč a Fuňáč spletli str. 26 - 27

Matematika

 • Čísla do 10 000 (rozklad čísla v desítkové soustavě) uč. str. 30-32
 • sč. a odč. do 10 000 zpaměti uč. str. 36 - 38
 • G - rýsování rovnoběžek

Přírodověda

 • Živočichové (základní znaky živočichů, vnitřní stavba těla, hlavní znaky bezobratlých živočichů, znaky ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců)

Vlastivěda

 • písemný test - ČR - demokratický stát - uč. str. 13 - 15 (prezident, parlament, senát, zákony, volby, státní symboly, státní svátky)
 • Mapy, plány, orientace v krajině

Učivo v 7. týdnu 16.10. - 20.10.)

Český jazyk

 • uč. str. 18 - zdvojené souhlásky
 • stavba slova - opakování uč. str. 19 - 21 + PS

Čtení

 • čítanka str. 20 pohádka
 • Maxipes Fík v pohádkové zemi str. 21-23

Matematika

 • Čísla do 10 000 (rozklad čísla v desítkové soustavě) uč. str. 30-32
 • procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem 
 • G - rýsování kolmých přímek, rýsování kolmic daným bodem

Přírodověda

 • stavba těla semenných - dělení kvetoucích rostlin podle stavby stonku - byliny, dřeviny - stromy, keře) - uč. str. 11 - 12, listy, plody

Vlastivěda

 • opakování - kraje a krajská města (test)
 • ČR - demokratický stát - uč. str. 13 - 15 (prezident, parlament, senát, zákony, volby)

Učivo v 5. týdnu (2.10. - 6.10.)

Český jazyk

 • uč. str. 13 - 15 stavba slova, předložky a předpony
 • předpony a předložky - str. 15 - 16 + PS výběr cv.

Čtení

 • Toho kluka se už nezbavíme - str. 11 - 13

Matematika

 • písemné násobení str. 18 - 20 (výběr cvičení) + písemné dělení jednociferným dělitelem str. 23 - 24
 • G - přímky kolmé

Přírodověda

 • rostliny - vlastnosti rostlin, dělení (výtrusné, semenné)
 • stavba těla semenných rostlin 

Vlastivěda

 • Kraje a krajská města (vyhledávání na mapě, stručné seznámení s kraji ČR) uč. str. 9 - 10

Učivo v 3. týdnu (18.9. - 22.9.)

Český jazyk

 • uč. str. 9 - 12 slova souznačná a slova protikladná, spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená

Čtení

 • Ambra Černá jde do čtvrté třídy str. 7 - 9

Matematika

 • opakování učiva uč. str. 10 - 16 (výběr cvičení)
 • G - vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky

Přírodověda

 • Živé organismy - houby

Vlastivěda

 • Členění území České republiky

Učivo v 1. týdnu (4.9. - 8.9.)

Český jazyk

 • uč. str. 3 - 5 Naše vlast, mateřský jazyk, prázdniny, opakování učiva 3. ročníku

Čtení

 • Konec prázdnin (báseň)
 • Čtení str. 4 - 6

Matematika

 • opakování učiva 3. ročníku  uč. str. 3 - 4 (výběr cvičení)

Přírodověda

 • seznámení s předmětem, úvod do učiva

Vlastivěda

 • seznámení s předmětem, úvod do učiva

Učivo v 39. týdnu (11.6. - 15 .6.)

Český jazyk - závěrečná písemná práce

 • shoda přísudku s podmětem - procvičování
 • řeč přímá a nepřímá str. 93 - 94
 • závěrečné opakování str. 95 - 99

Matematika

 • zlomky str. 141 - 144
 • závěrečné procvičování str. 148 - 15
 • G - opakování geometrie

Přírodověda

 • Člověk a příroda (význam půdy, lesů, vodních ploch, ochrana přírody) 
 • Opakování - uzavírání klasifikace

Vlastivěda

 • Opakování - uzavírání klasifikace

Učivo v 39. týdnu (28.5. - 1 .6.)

Český jazyk

 • shoda přísudku s podmětem - uč. str. 87 - 90 + PS
 • stavba věty jednoduché

Matematika

 • závislosti str. 124
 • vztahy mezi čísly str. 133 - 134
 • práce s daty - aritmetický průměr str. 136
 • G - Jednotky obsahu (m, cm, mm čtvereční). Užití jednotek obsahu.

Přírodověda

 • Ekosystém potok a řeka - rostliny a živočichové žijící v řece a u řeky
 • Opakování - louka, park, obydlí, voda

Vlastivěda

 •  Význam Lucemburků a husitských válek

Učivo v 34. týdnu (23.4. - 27 .4.)

Český jazyk

 • časování sloves v čase minulém str. 71 - 73 
 • slovesa - opakování

Čtení

 • Kouzla a čáry - str- 128 - 129
 • Společná četba - Boříkovy nové lapálie

Matematika

 • Milión- početní výkony s přirozenými čísly v oboru
 • procvičování - str- 111 - 113 - výběr cvičení
 • G - Rýsování libovolného rovnoběžníku. Obsah čtverce ve čtvercové síti

Přírodověda

 • · Ekosystém okolí lidských obydlí živočichové (domácí a hospodářská zvířata)

Vlastivěda

 • Český stát za vlády Lucemburků, Karel IV.
Učivo v 32. týdnu (9.4. - 13 .4.)

9. 4. Čtvrtletní práce z M

11. 4. Čtvrtletní práce z Aj

13. 4. Čtvrtletní práce z Čj

Český jazyk

 • časování sloves v přítomném čase str. 68
 • příprava na čtvrtletní písemnou práci (13. 4.)

Čtení

 • Český stát str. 104 , Bořivoj I str. 105, Kníže Václav str. 106-107 (hodina vlastivědy)
 • Společná četba - Boříkovy nové lapálie

Matematika

 • Milión (posloupnost přirozených čísel, zápis čísel, porovnávání čísel) str. 107 - 109
 • procvičování - str- 101 - 104 - výběr cvičení
 • G - opakování učiva - oprava písemné práce

Přírodověda

 • Ekosystém park - rostliny (stromy, keře) a živočichové (obojživelníci, ptáci, savci) v parcích
 • Vycházka

Vlastivěda

 • Život za vlády prvních Přemyslovců

Učivo v 30. týdnu (26.3. - 30 .3.)

28. 3. Den učitelů - tradiční dílny (konec výuky v 11. 40)
od 29. 3. Velikonoční prázdniny

Český jazyk

 • shrnutí skloňování podstatných jmen rodu mužského

Čtení

 • hodiny nebudou odučeny(prázdniny)

Matematika

 • písemné násobení dvojciferným činitelem
 • procvičování učiva-pamětné násobení a dělení
 • G -  hodina nebude odučena (dílny)

Přírodověda

 • Ekosystém louka - živočichové na loukách (savci)
 • druhá hodina nebude odučena  (prázdniny)

Vlastivěda

 • Velkomoravská říše
 • Naše nejstarší minulost v pověstech - písemné opakování 27. 3.

Učivo v 28. týdnu (12.3. - 16 .3.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen mužského rodu uč. str. 60 (předseda, soudce) + PS 50 - 55
 • shrnutí skloňování podstatných jmen rodu mužského

Čtení

 • Člověk a čas - str. 102 - 107

Matematika

 • písemné násobení dvojciferným činitelem
 • G - rovnoramenný trojúhelník

Přírodověda

 • Ekosystém louka - živočichové na loukách (bezobratlí, plazi, ptáci)

Vlastivěda

 • Naše nejstarší minulost v pověstech

Učivo v 26. týdnu (26.2. - 2 .3.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen mužského rodu uč. str. 55 - 56 + PS
 • vzor pán

Čtení

 • Člověk a čas - str. 98  - 101

Matematika

 • písemné sčítání a odčítání uč. str. 65 - 66 + PS
 • procvičování učiva - písemné dělení, písemné násobení
 • G - Konstrukce libovolného obdélníku

Přírodověda

 • Ekosystém pole - živočichové našich polí (savci)
 • opakování tématu

Vlastivěda

 • Keltové na našem území
 • Příchod Slovanů

Učivo v 23. týdnu (5.2. - 9. 2.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen ženského rodu uč. str. 50 - 54 + PS
 •  vzor žena, růže

Čtení

 • Člověk a čas - str. 87 - 94
 • třídní kolo v recitaci  8. 2. a  15. 2. bude školní kolo ( 4. a 5. tř)

Matematika

 • čísla větší než 10 000 (porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel na desetitisíce a statisíce)
 • procvičování učiva - písemné dělení, písemné násobení
 • G - Osa souměrnosti

Přírodověda

 • Ekosystém pole - rostliny našich polí (polní plodiny, plevele)


Vlastivěda

 • Časová osa. Orientace v časových údajích. Letopočty

Učivo v 21. týdnu (22.1. - 26. 1.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen ženského rodu uč. str. 50 - 51 + PS

Čtení

 • Svět her a bláznivých nápadů - str. 79 - 83 
 • báseň - Páni kluci str. 76

Matematika

 • čísla větší než 10 000 (porovnávání a zaokrouhlování čísel, ...) uč. do str. 57
 • G - Práce s kružítkem - rýsování kružnic s daným středem


Přírodověda

 • Vlastnosti látek (teplota, čas)

 • Opakování tématu - vlastnosti látek


Vlastivěda

 • Cestujeme po naší vlasti uč. str. 46 - 51Učivo v 19. týdnu (8.1. - 12. 1.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen uč. str. 45
 • skloňování podstatných jmen středního rodu uč. str. 46 (úvod)

Čtení

 • Svět her a bláznivých nápadů - str. 76 - 83

Matematika

 • písemné násobení, písemné dělení - procvičování
 • příprava na pololetní písemnou práci
 • G - Práce s kružítkem. Rýsování kružnic s daným středem

Přírodověda

 • Neživá příroda - minerály (nerosty) a horniny, energetické suroviny

Vlastivěda

 • Nerostné bohatství ČR a průmysl ČR

Učivo v 16. týdnu (18.12. - 22. 12.)

Český jazyk

 • slovní druhy - uč. str. 38 + PS

Čtení

 • Vánoce , vánoce přicházejí - str. 69 - 71
 • báseň - str. 68 - Vánoce v lese

Matematika

 • písemné násobení, písemné dělení - uč. str. 48 - 49
 • užívání závorek
 • G - rýsování rovnoběžek a kolmic - rýsování libovolných obdélníků

Přírodověda

 • Příroda v zimě 

Vlastivěda

 • Opakování č. 3 - povrch, vodstvo, počasí a podnebí - uč. str. 33

Učivo v 14. týdnu (4.12. - 8. 12.)

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po V, Z - uč. str. 31-32 + PS
 • opakování s vodníkem č. 3

Čtení

 • Mezi podzimem a zimou - str. 55 - 59

Matematika

 • procvičování - písemné sčítání a odčítání
 • zaokrouhlování čísel do 10 000
 • G - rýsování rovnoběžek, kolmic procházejících daným bodem

Přírodověda

 • Příroda v zimě + vycházka (podle počasí)

Vlastivěda

 • Počasí. Podnebí ČR

Učivo v 12. týdnu (20.11. - 24.11.)

22.11. pedagogická rada

23.11. třídní schůzky (16.00)

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po P, S - uč. str. 28-30 + PS

Čtení

 • O Kateřince a tlustém červeném svetru str. 31 

Matematika

 • Čísla do 10 000 zaokrouhlování čísel-procvičování
 • písemné sčítání uč. str. 41
 • G - rýsování rovnoběžek, různoběžek, kolmic

Přírodověda

 • ekosystém les - živočichové našich lesů-plazi, ptáci, savci

Vlastivěda

 • Vodstvo ČR
 • Povrch ČR - opakování

Učivo v 10. týdnu (6.11. - 10.11.)


Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po L - uč. str. 24 + PS

Čtení

 • O bezohledném slonovi str. 28 - 30

Matematika

 • Čísla do 10 000  - porovnávání čísel - uč. str. 34, zaokrouhlování čísel str. 40
 • sč. a odč. do 10 000 zpaměti uč. str. 36 - 38
 • G - rýsování rovnoběžek

Přírodověda

 • Živočichové (základní znaky živočichů, vnitřní stavba těla, hlavní znaky bezobratlých živočichů, znaky ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců) 
 • ekosystém les -rostliny našich lesů, význam lesa

Vlastivěda

 • Mapy, plány, orientace v krajině dokončení
 • Povrch ČR, typy krajiny


Učivo v 8. týdnu (23.10. - 25.10.) 

26.10. a 27.10. Podzimní prázdniny

Český jazyk

 • stavba slova - opakování č. 2 s vodníkem (mašle) - vyhodnocení
 • vyjmenovaná slova - úvod do opakování

Čtení

 • hodina čtení neproběhne

Matematika

 • Čísla do 10 000 (rozklad čísla v desítkové soustavě) uč. str. 30-32
 • porovnávání čísel - uč. str. 33 
 • G - rýsování rovnoběžek


Přírodověda

 • Stavba těla semenných rostlin (list, květ, plod), dělení rostlin podle místa růstu a užitku

Vlastivěda

 • ČR - demokratický stát - uč. str. 13 - 15 (prezident, parlament, senát, zákony, volby, státní symboly, státní svátky) - dokončení

Učivo v 6. týdnu (9.10. - 13.10.)

Český jazyk

 • uč. str. 16 - 17 předpony a předložky 
 • uč. str. 17 - skupiny bě/bje, vě/vje, pě

Čtení

 • čítanka str. 53 - 54 ( Brno, Drak na brněnské radnici)
 • Toho kluka se už nezbavíme - str. 11 - 13 - dokončení, seriál Kamarádi - Jak to začalo)

Matematika

 • písemné dělení jednociferným dělitelem str. 25 - 27
 • G - kolmice, rýsování kolmic

Přírodověda

 • test - živá a neživá příroda, výtrusné rostliny
 • stavba těla semenných rostlin - kořen, stonek (dělení kvetoucích rostlin podle stavby stonku - byliny, dřeviny - stromy, keře) - uč. str. 11 - 12

Vlastivěda

 • Kraje a krajská města (vyhledávání na mapě, stručné seznámení s kraji ČR - Morava a Slezsko) - uč. str. 11 - 12

Učivo v 4. týdnu (25.9. - 29.9.)

Český jazyk

 • uč. str. 13   stavba slova

Čtení

 • hodina nebude

Matematika

 • písemné násobení str. 18 - 20 (výběr cvičení)

Přírodověda

 • rostliny

Vlastivěda

 • hodina nebude

Učivo v 2. týdnu (11.9. - 15.9.)

Český jazyk

 • uč. str. 6 - 8, hlásková podoba slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, slova souznačná

Čtení

 • Čtení str. 4 - 6
 • Den otevřených dveří v divadle a DK

Matematika

 • opakování učiva 3. ročníku, str. 5 - 8 (výběr cvičení), násobení a dělení - vlastnosti

Přírodověda

 • Příroda živá a neživá, ekosystém, ekologie, vycházka  - dle počasí

Vlastivěda

 • naše vlast - Česká republika - poloha, obyvatelé České republiky